Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Provstiudvalg
Whiteboard og tuscher

Provstiudvalg

Stifterne har udarbejdet denne folder, der kort beskriver, hvad et provstiudvalg er, og hvilke opgaver, udvalget varetager.

nov. 2022

Visse steder er der indsat henvisninger (links) til lovgivningen med angivelse af, hvilken bestemmelse (§) i loven, der er relevant. Af hensyn til læsevenligheden, er henvisningerne ikke angivet med andet end paragrafnummer.

Til slut i dokumentet er der en oversigt over det fulde regelsæt, der er henvist til.

1. Hvad er et provstiudvalg?

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i den danske folkekirke, der vælges hvert 4. år samtidig med valg til stiftsrådet.

Udvalget består af (§1)

  • Provsten, der er født medlem,
  • 1 repræsentant for provstiets præster samt
  • 4 til 8 læge medlemmer, der er valgt af provstiets menighedsråd.

Provstiudvalget er altså delvist, indirekte folkevalgt.

Provstiudvalget fører, sammen med stiftsøvrigheden, tilsyn med menighedsrådenes økonomiske forvaltning (§ 45).

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem, fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne.

Provsten virker som provstiudvalgets forretningsførende medlem og drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger.

Hvert provstiudvalg har typisk en provstisekretær til at forestå en række praktiske opgaver, herunder korrespondance, mødeafvikling mv.

Provstiudvalgets beslutninger træffes i møder, der som hovedregel er offentlige (§ 17b, stk. 4 og 6).

2. Valg (§§ 4 og 6)

Provstiudvalget tager skridt til afholdelse af et offentligt møde, der skal afholdes i tidsrummet fra medio august til primo september.

På dette møde er der faste punkter til dagsordenen. Der skal være en redegørelse for provstiudvalgets og stiftsrådets virksomhed, der skal være en gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd, og så skal antallet af læge medlemmer i provstiudvalget fastsættes.

De læge medlemmer af provstiudvalget vælges af medlemmerne af provstiets menighedsråd.

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at blive valgt til medlem af et menighedsråd.

Repræsentanten for provstiets præster vælges af provstiets fastansatte sognepræster. Valgbar er provstiets fastansatte sognepræster.

3. Provstiudvalgets konstituering (§ 17b)

Indkaldelse til det konstituerende møde foretages af provsten. På det konstituerende møde vælges en formand og en næstformand ved skriftligt valg. Alle medlemmer kan vælges til formand og næstformand, også provsten.

Formanden kan tillægges et honorar.

4. Provstiudvalgets hovedopgaver

Provstiudvalget har flere centrale opgaver, hvoraf mange vedrører økonomiske forhold.

4.1. Budget for menighedsrådene

Provstiudvalget fastsætter rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter efter afholdelse af budgetsamråd med menighedsrådene (§ 4).

Bevillingsarbejdet er lagt i tidsmæssige rammer med faste frister i årets løb (§§ 2 og 8).

4.2. Budgetsamråd (§ 5

Budgetlægningen for kirkekasserne sker i samarbejde med menighedsrådene, og i den forbindelse indkalder provstiudvalget en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd i provstiet til budgetsamråd, der afholdes mellem den 15. juni og den 15. september.

Budgetsamrådet holdes som offentligt møde.

Budgetsamrådet har som udgangspunkt ikke besluttende kompetence, men der er visse undtagelser, der fremgår af lovgivningen.

Herudover spiller budgetsamrådet også en anden vigtig rolle, da det på budgetsamrådet er muligt for provstiudvalget at drøfte tværgående spørgsmål med menighedsrådene, fx konkrete samarbejdsopgaver som drift af kirkegårde, løsning af regnskabsfunktioner mv, samt indgåelse af egentlige samarbejdsaftaler.

4.3. Menighedsrådenes regnskaber

Provstiudvalget modtager senest den 15. oktober menighedsrådenes reviderede regnskaber og godkender dem senest den 15. november. Det sker under hensyntagen til revisionsprotokollen og eventuelle påtegninger samt menighedsrådenes eventuelle bemærkninger hertil (§ 8, stk. 3 og 4).

4.4. Fastsættelse af den samlede ligning til kirkekasserne (§ 7a, stk. 1

På baggrund af provstiudvalgets endelige budgetudmelding giver provstiudvalget senest den 15. september kommunen besked om ligningsbeløbets størrelse for det kommende år samt fordelingen på de enkelte kirkekasser. Kommunen fastsætter herefter den lokale kirkeskatteprocent og sørger for ligningen i kirkekassen. Kirkeskatteprocentens størrelse vil blandt andet afhænge af ligningsgrundlaget i kommunen. Tidsfristen fremgår af § 1.

4.5. Provstiudvalgskassen (§§ 17g og 17h)

Ved hvert provstiudvalg oprettes en provstiudvalgskasse, der bestyres af provstiudvalget.

Provstiudvalgskassens udgifter dækkes af de lokale ligningsmidler på samme måde som kirkekasserne, og de indgår i det samlede ligningsbeløb.

Af provstiudvalgskassen dækkes udgifterne til valg af provstiudvalgene, mødevirksomhed, herunder diæter og befordring, samt udgift til medhjælp, der ofte er en deltidsansat sekretær, m.m.

Herudover er der mulighed for at dække udgifter til kurser for provstiudvalgsmedlemmer, udgifter til særlige revisionsarbejder vedrørende kirkekasserne samt samarbejdsudgifter (§ 43 a).

Det foreløbige budget for provstiudvalgskassen skal være udarbejdet senest den 15. juni, så menighedsrådene kan blive orienteret om det på budgetsamrådet. Det endelige budget skal være fastlagt senest den 1. september. Tidsfristen fremgår af §3.

4.6. 5 % midler (§ 7a, stk. 2

Provstiudvalget kan ved opgørelsen af det samlede ligningsbeløb beslutte, at op til 5 % af beløbet skal afsættes som en reserve, der kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet. Midlerne kan ydes som likviditetslån.

4.7. Godkendelse af kirkegårdsvedtægt (§ 12)

Provstiudvalget skal godkende de af menighedsrådene fastsatte kirkegårdsvedtægter, herunder kirkegårdstaksterne. Provstiudvalget skal i den forbindelse påse, at taksterne er beregnet ud fra de reelle kostpriser på kirkegården.

Provstiudvalget skal også godkende ændringer og reguleringer af kirkegårdens indretning, dræning og fældning af træer på kirkegården.

4.8. Godkendelse af dispositioner vedrørende fast ejendom

Provstiudvalget skal godkende menighedsrådenes beslutninger om køb og salg af fast ejendom, godkende salgspriser og størrelsen på forpagtningsafgifter (§ 13 og § 2). Provstiudvalget skal også godkende opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger uden for kirkegården til brug for kirken eller kirkegården (§ 15, stk. 1).

4.9. Øvrige opgaver

Provstiudvalget er klageinstans i sager, hvor der klages over menighedsrådets afgørelser vedrørende kirkegårde (§ 46).

Provstiudvalget fører også tilsyn med, at de ansættelsesmæssige forhold for de ansatte ved kirker og kirkegårde er i overensstemmelse med gældende regler (§ 9).

Provstiudvalget skal derudover afgive erklæringer og udtalelser (§ 8)

  • om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som skal forelægges for andre instanser til godkendelse,
  • om øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning, og
  • i andre sager, når provstiudvalget bliver bedt om det.

5. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvisninger til:

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse om præsteembedernes faste ejendomme

6. Hjælp eller vejledning

Har menighedsrådet eller provstiudvalget brug for hjælp og vejledning, er der mulighed for at kontakte det lokale stift.