Menighedsråd
Brug af MobilePay
Ikon for mobile pay

Indsamling med MobilePay

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stif- ter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for indsamling med MobilePay og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.

Visse steder er der indsat henvisninger (links) til lovgivnin- gen med angivelse af, hvilken bestemmelse (§) i loven, der er relevant. Af hensyn til læsevenligheden, er henvisnin- gerne ikke angivet med andet end paragrafnummer.

1. Indsamling med MobilePay

Det er siden 2016 blevet muligt for menighedsrådene at anvende elektroniske betalingsløsninger til indsamling. Det skete med vedtagelsen af cirkulære om indsamling i kirkerne.

I praksis anvendes MobilePay, der i øjeblikket er eneste udbyder af en digital løsning, som kan an- vendes til indsamlingsformål.

Det er ikke nødvendigt at bruge et mobilnummer for at oprette løsningen, men da løsningen er app-baseret, skal der bruges en mobiltelefon eller en tablet.

2. Oprettelse af digital betjeningsløsning

Oprettelse sker på mobilepay.dk under indsamling. Du kan se link til afsnit om indsamling her. 

Under ”Virksomhedsform” vælg ”Anden virksomhedstype”. Udfyld resten (cvr-nr. mv.).

Under ”Vælg produkt” vælg ”MyShop”. Vælg nederst hvordan menighedsrådet vil betale sine geby- rer ”Automatisk daglig betaling”. Dette bliver ikke relevant, da menighedsrådet kan søge om gebyr- fritagelse. Se nedenfor under afsnittet ”Pris”.

Under Dokumentation skal følgende indskrives/vedlægges:

  • Bestyrelsesoversigt indeholdende cpr. nr. for alle i menighedsrådet
  • Kopi af gyldigt pas/kørekort samt sundhedskort af formanden

3. Pris

MobilePay har oplyst, at de indtil videre tilbyder gebyrfritagelse ved indsamlinger i Folkekirken. Me- nighedsrådet skal dermed hverken betale abonnement eller betaling pr. overførsel. Det koster dog fortsat 999 kr. for oprettelsen.

For at få gebyrfritagelse skal menighedsrådet sende en e-mail til MobilePay på erhverv@mobile-pay.dk. Menighedsrådet skal skrive, hvilken kirke og sogn det drejer sig om, at MobilePay skal bru- ges til kollekt, og at menighedsrådet søger om gebyrfritagelse.

Menighedsråd, der allerede har oprettet MobilePay uden at få gebyrfritagelse, kan kontakte Mobi- lePay for at få gebyrfritagelse fremover.

4. Et nummer til hver indsamling

Efter reglerne skal indsamlede beløb fra elektroniske betalingsløsninger indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted.

Med MobilePay løsningen er det muligt at oprette flere/nye numre, og der kan derfor med fordel oprettes et særskilt nummer for hver indsamling, der foretages i kirken.

5. Opgørelse og regnskab

Når en indsamling er slut, skal der ske en opgørelse af de indsamlede midler ved den digitale beta- lingsløsning, inden de fordeles til deres formål.

Ved opgørelsen er det vigtigt at være opmærksom på, at omkostninger i forbindelse med indsam- ling skal afholdes af kirkekassen.

6. Beslutningen om at anvende digital betalingsløsning

Det er menighedsrådet, der kan beslutte at anvende en digital betalingsløsning.
 

Beslutningen skal træffes på et menighedsrådsmøde efter de samme regler, som øvrige beslutninger. Se menighedsrådslovens § 24.
 

Beslutninger træffes som altovervejende hovedregel ved stemmeflertal. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvis et medlem er uenig i beslutningen, har medlemmet ret til at få tilført sit særstandpunkt i beslutningsprotokollen.

Derudover må alle medlemmer følge flertallets beslutning og medvirke til beslutningens udførelse.

Det betyder, at også et uenigt medlem skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for at oprette MobilePay, herunder også cpr.nr.

7. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvist til:

Øvrigt materiale: