Kirken og kirkegården
Flytning af urner
Urne

Flytning af urner

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for flytning af urner og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.

Visse steder er der indsat henvisninger (links) til lovgivningen med angivelse af, hvilken bestemmelse (§) i loven, der er relevant. Af hensyn til læsevenligheden, er henvisningerne ikke angivet med andet end paragrafnummer.

Til slut i dokumentet er der en oversigt over det fulde regelsæt, der er henvist til.

1. Flytning af urner

Menighedsrådene kan give tilladelse til at flytte en urne fra kirkegården. Dette følger af § 25, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Kirkeministeriet har udarbejdet vejledning nr. 9 af 18. februar 2008 om flytning af lig og urner, som menighedsrådet kan benytte, når der skal træffes afgørelse om flytning af en urne.

1.1 Hvornår skal der gives tilladelse?

Af vejledningen fremgår det, at der som udgangspunkt bør gives tilladelse til flytning af en urne i følgende tilfælde:

Hvis det kan godtgøres, at afdødes ønske om valg af begravelsessted ikke er efterkommet, uanset at dette havde været muligt. Det kan for eksempel være, at afdøde havde udset sig et andet gravsted, hvortil afdøde havde erhvervet brugsret, eller hvor afdøde i testamente eller anden skriftlig tilkendegivelser eller på anden måde havde givet udtryk for ønske om valg af gravsted eller et gravsted af en anden art, end det, hvori urnen er nedsat.

Hvis urnen ved en fejl er nedsat i et forkert gravsted

I andre tilfælde bør der vises mere tilbageholdenhed med hensyn til flytning af jordfæstede urner.

Det kunne være rimeligt at imødekomme et ønske om flytning af en urne, hvis de nærmeste pårø- rende har skiftet bopæl efter dødsfaldet, og urnen ønskes flyttet til en kirkegård i nærheden af den nye bopæl. Ligeledes vil det være rimeligt at imødekomme et ønske om flytning af en urne til en fællesgrav eller et familiegravsted på samme eller anden kirkegård.

2. Hvad skal menighedsrådet være opmærksom på?

Inden menighedsrådet træffer afgørelse, skal man sikre sig, at afdødes nærmeste pårørende er enige om, at urnen skal flyttes, og at indehaveren af gravstedsretten er enig i ønsket.

Det er den, der fremsætter anmodningen om flytning af en urne, der skal dokumentere, at gravsteds- indehaver og nærmeste pårørende er enige i flytningen af urnen.

Menighedsrådet bør anmode om, at den, der fremsætter anmodningen, afgiver en tro og love erklæ- ring, hvoraf det fremgår, at alle er enige i flytningen af urnen. På GIAS-forsiden findes der i mappen skabeloner til menighedsråd en generel tro og love erklæring, som menighedsrådet kan tilpasse og udlevere til den, der fremsætter anmodningen.

Har menighedsrådet kendskab til andre pårørende, der kan være af en anden mening, bør menig- hedsrådet kontakte dem.

Menighedsrådet skal i sagsbehandlingen tage hensyn til, om der er forløbet en passende tid, siden urnen blev nedsat, samt om urnen tidligere har været flyttet.

Menighedsrådet har mulighed for at give tilladelse til flytningen af en urne, selvom urnen er helt eller delvist gået til grunde.

Når menighedsrådet behandler anmodninger om urneflytning, er det vigtigt, at den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning respekteres. Dette betyder, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde.

2.1 Hvilke formelle krav er der?

Det er en forudsætning for at give tilladelse til opgravningen af en urne, at der foreligger tilladelse fra kirkegårdsbestyrelsen til nedsættelse af urnen på den kirkegård, hvortil urnen ønskes flyttet. Skal urnen ikke nedsættes på en anden kirkegård, kræves der en tilladelse fra biskoppen til, at der for- holdes med asken på anden sømmelig møde. Dette følger af § 3, stk. 4, i lov nr. 43 af 17. januar 2020 om begravelse og ligbrænding.

I de tilfælde, hvor de pårørende ønsker, at asken skal spredes over havet, er det vigtigt, at der ligger en tilkendegivelse fra begravelsesmyndigheden om, at askespredning kan finde sted, inden menig- hedsrådet træffer beslutning om at grave urnen op.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdø- des ønske, at asken skulle spredes over åbent hav, og dette er begravelsesmyndighedens afgø- relse.

Dato for tilladelser og afslag skal noteres i kirkegårdsprotokollen. Når der gives tilladelse, skal op- lysning om urnens nye anbringelsessted anføres.

Udgifter forbundet med flytning af urner påhviler den, der fremsætter anmodningen om flytningen af en urne, herunder fx udgiften til opgravning og udgiften til en ny urne, hvis den oprindelige urne er helt eller delvis gået til grunde.

3. Hvis menighedsrådet ikke imødekommer anmodningen

Hvis menighedsrådet giver afslag på en anmodning om flytning af en urne, skal afslaget begrundes, og det skal anføres i afslaget, at afgørelsen kan indbringes for provstiudvalget. Dette følger af § 46 i bekendtgørelsen.

Provstiudvalget skal efterfølgende behandle ansøgningen, og i den forbindelse skal provstiudvalget indhente relevant materiale fra menighedsrådet og fra den, der har klaget, inden der træffes en afgørelse.

I provstiudvalgets afgørelse skal det angives, at afgørelsen kan påklages til biskoppen.

4. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvist til: