Menighedsråd
Sammenlægning af sogne
Skiftespor

Sammenlægning af sogne

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for sammenlægning af sogne og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.

Visse steder er der indsat henvisninger (links) til lovgivningen med angivelse af, hvilken bestemmelse (§) i loven, der er relevant. Af hensyn til læsevenligheden, er henvisningerne ikke angivet med andet end paragrafnummer.

1. Indledning

Landets inddeling i sogne kan ses i bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne.

Menighedsråd kan ansøge om at lægge to eller flere sogne sammen. Dette indebærer, at menig- hedsrådene i sognene også bliver lagt sammen og kun kan skilles igen, hvis sognene adskilles på ny.

2. Ansøgning

Menighedsrådene skal indsende en ansøgning via provstiudvalget og biskoppen til Kirkeministeriet med følgende:

  • Begrundelse for sammenlægningen
  • Fra hvilket tidspunkt sammenlægningen ønskes
  • Navnet på det nye sogn
  • Om alle menighedsrådsmedlemmer ønsker at fortsætte i det nye menighedsråd

Sognesammenlægningen vil herefter blive tilladt ved kgl. resolution.

Kirkeministeriet vil træffe afgørelse om, hvorvidt der skal afholdes nyvalg til menighedsrådet, jf. menighedsrådslovens § 43, stk. 6.

3. Hvad sker der med medarbejderne ved sammenlægningen

Når sogne bliver lagt sammen, sker der en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven finder derfor anvendelse i forhold til personalet.

Beslutningen om sammenlægning af sogne og den deraf følgende virksomhedsoverdragelse kan skabe utryghed og usikkerhed hos de berørte medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at der er ledelses- mæssigt fokus på medarbejderhåndtering i forbindelse med processen, sådan at de føler sig orienteret og inddraget.

Ved en sammenlægning overgår medarbejderne som udgangspunkt til det nyoprettede menigheds- råd på samme vilkår og rettigheder, som de havde i forud for sammenlægningen.

3.1. Samme vilkår

Når medarbejderne overgår på samme vilkår, skal der ikke ske varsling om sammenlægningen. Alle medarbejdere skal imidlertid have et tillæg til deres ansættelsesbeviser, hvoraf fremgår, at arbejds- giver fremadrettet er det nyoprettede menighedsråd.

Bagerst i denne vejledning findes et bilag med en skabelon for tillæg til ansættelsesbevis, som me- nighedsråd kan benytte sig af.

Ansættelsesbeviset skal udsendes senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft.

Menighedsrådet skal give medarbejderne oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesfor- holdet, herunder fx menighedsrådets og medarbejdernes navn og adresse samt arbejdsstedets be- liggenhed. I mangel af fast arbejdssted skal menighedsrådet give oplysning om, at beskæftigelsen knytter sig til flere steder.

3.2. Ændrede vilkår

Medarbejdere, der forud for sammenlægningen ikke var omfattet af en overenskomst-/organisati- onsaftale, kan ved sammenlægningen til én arbejdsgiver blive omfattet af en overenskomst-/organi- sationsaftale. Dette kan fx være tilfældet, hvis en medarbejder er ansat ved to menighedsråd, som bliver sammenlagt til et nyt menighedsråd, og det samlede timeantal ved det nyoprettede menig- hedsråd medfører, at overenskomsten finder anvendelse. Hvis dette er tilfældet, skal de have nye ansættelsesvilkår, der ikke må være ringere end de gamle, og der skal laves nye ansættelsesbevi- ser.

3.3. Ændrede vilkår

Det kan godt lade sig gøre at ændre ansættelsesvilkårene for medarbejdere i forbindelse med sam- menlægning af sognene. Menighedsrådet skal dog være opmærksom på, at der eventuelt skal fore- tages høring og varsling med det almindelige opsigelsesvarsel.

Væsentlige ændringer skal varsles med et varsel, der svarer til den pågældendes opsigelsesvar- sel. Menighedsrådet må regne med en varslingsperiode på op til 6 måneder.

Ikke-væsentlige ændringer skal der blot gives meddelelse om.

Menighedsrådet skal være opmærksom på, at der kan være grund til at afholde lønforhandling, hvis vilkårene bliver ændret.

3.4. Tjenestemænd

Nogle kirkefunktionærer er tjenestemænd, og der gælder særlige regler for dem.

En tjenestemand har efter tjenestemandslovens § 42 pligt til at underkaste sig forandringer inden for ansættelsens omfang og beskaffenhed, så længe det ikke ændrer tjenestens karakter og ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses som passende for den pågældende

Det kan være nødvendigt, at det nye menighedsråd søger Kirkeministeriet om en omdannelse af tjenestemandsstillingen, således at ansættelsesområdet udvides og ændres til at omfatte begge sogne i stedet for kun det ene. Der skal i den forbindelse redegøres for, at den pågældende tjene- stemand ikke skal arbejde mere end den eksisterende kvote tillader, men der kan evt. argumenteres for, at evt. tilført arbejde kan indeholdes inden for den eksisterende kvote, hvis der er ”luft” i den eksisterende stilling. Der kan desuden være grund til at afholde lønforhandling, hvis vilkårene bliver ændret.

Hvis stillingen helt nedlægges, har tjenestemænd ret til 3 års fuld løn.

4. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvist til: