Kirken og kirkegården
Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken

Juridisk Afdeling har udarbejdet denne vejledning til personregisterførerne i forbindelse med håndtering af ind- og udmeldelser.

Det fremgår af den nugældende bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken § 6, stk. 3, at anmeldelse om udmeldelse skal vedlægges fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår medlemmet er født eller døbt. Juridisk afdeling henviser i øvrigt til Kirkeministeriets Personsup- ports vejledning af 17. september 2012, der blev gentaget 6. februar 2015 og 14. marts 2016.

Af denne vejledning samt af bekendtgørelsen fremgår det, at udmeldelse

  • som minimum skal indeholde oplysning om, hvor og hvornår medlemmet er født og døbt
  • skal ske skriftligt (ved brev, e-mail eller lignende)
  • kan ske ved fuldmagt

Personregisterførerne må henholde sig til gældende lovgivning på området og må indhente ovenstående oplysninger ved anmelderen, hvis de ikke fremgår af anmeldelsen. Dette er med til at sikre, at anmelde- rens identitet er korrekt. Personregisterførerne kan dermed ikke blot indhente oplysningerne i CPR- registret.

Den kirkebogsførende sognepræst skal påse, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at henvendelsen stam- mer fra den, der ønsker at udmelde sig af folkekirken eller fra dennes fuldmagtshaver.

Det fremgår af Personsupportens vejledning, at sognepræsten i tvivlstilfælde fx sikre kan dette ved at sende et brev til borgerens folkeregisteradresse, hvor sognepræsten beder borgeren bekræfte, at udmel- delsen kommer fra borgeren ved en fornyet henvendelse. Når borgeren henvender sig til sognepræsten pr. e-mail, på papir eller via telefon og bekræfter, at vedkommende faktisk har ønsket at udtræde, er perso- nens identitet tilstrækkeligt godtgjort.

Hvis sognepræsten finder, at fuldmagten er ægte, foreslår Juridisk Afdeling, at sognepræsten sender skriftligt brev pr. post til anmelderen om udmeldelsen og heri oplyser, at medlemmet kan melde sig ind igen ved henvendelse til sognepræsten. Udmeldelsen registreres pr. den dag, første henvendelse skete.

Sognepræsten skal fra gang til gang påse, om kriterierne for udmeldelse er opfyldt, og sognepræsterne/ stifterne kan således ikke på forhånd godkende enkelte firmaers udmeldelsesprocedure.

Det kan være gavnligt, at der i Personregistrering kan vælges en skabelon til brev om udmeldelse. Juridisk afdeling har lavet udkast til en sådan skabelon på næste side til inspiration.